English version

Profesjonsforståelse og profesjonsetikk i barnehagen (ProfEt)

Forskningsgruppen undersøker ulike sider ved barnehagens samfunnsmandat, kunnskaps- og verdigrunnlag, med utgangspunkt i sosiologiske, vitenskapsfilosofiske og etiske tilnærminger.

I de senere årene barnehagelæreryrket i større grad enn tidligere blitt omtalt som en profesjon, men hva innebærer dette? Hva er barnehagelærerprofesjonens kunnskapsgrunnlag, og hva legitimerer barnehagelærerens profesjonelle autonomi og faglige autoritet? Disse spørsmålene undersøker vi blant annet ut fra profesjonssosiologiske, idéhistoriske og kritiske analyser av hvordan profesjoner dannes og legitimeres, men også gjennom profesjonsetiske diskusjoner av hva barnehagelærerens kunnskap og verdier innebærer.

Vi undersøker hvordan profesjonens kunnskaps- og verdigrunnlag kommer til uttrykk i praktiseringen av barnehagens samfunnsmandat, blant annet knyttet til synet på lek, læring, danning og omsorg, men også relatert til temaer som bærekraft, demokrati og mangfold. Metodisk arbeider vi ut fra flere ulike perspektiver, og med både teoretiske og empiriske tilnærminger.

Forskningsgruppeleder

Laster inn ...
  • Medlemmer

    Laster inn ...
  • Mer om forskningsgruppen

    Den teoretiske basisen i forskningsgruppen vil i utgangspunktet være sammensatt og tverrfaglig, ettersom gruppen har medlemmer med forskjellig faglig bakgrunn. Kombinasjonen av forskere med lang erfaring innenfor barnehageforskning og utdanning og forskere som er forholdsvis nye på dette feltet, men som tar med seg ekspertise fra andre felt, åpner for mulighetene til å drive fra nye perspektiver på barnehagen som en profesjon.

  • Samarbeidspartnere

    Mangfoldsstudier i profesjon og samfunn