Teknologi i arbeid og læring

Kunnskapsområdet teknologi og læring fokuserer på utvikling av teknologisk kompetanse, digitalisering, automatisering, robotisering, simulering og relasjoner mellom teknologi og læring i ulike yrker, og hvilke implikasjoner dette har for yrkesopplæring i videregående skole og for yrkesfaglærerutdanning.

Forskning på utvikling av læringsteknologier, endring av læringsprosesser og lærerrollen, samt nettstøttet undervisning og veiledning i lærerutdanning er også svært aktuelle tema. 

De ulike FoU-prosjektene under Teknologi i Arbeid og Læring (TAL) vil dermed tematisere ulike forskningsområder. En overordnet forskningstilnærming vil være Yrkesfaglige kunnskaps- og læringskulturer i møte med digitalisering og automatisering (YRKAD). Denne tilnærmingen kopler teknisk orientert forskning på den ene siden og humanistisk/samfunnsvitenskapelig forskning på den annen. Dette utgjør et viktig kunnskapsreservoar og fundament for å imøtekomme og gripe an de mange utfordringer som det nye arbeidslivet stiller oss overfor. 

Her kan en tenke seg at TALs inngang/tilnærming vil ta utgangspunkt i den «teknisk orienterte» forskningen (med utgangspunkt i teknologien, slik som VR, AR, simulatorer, 3D printing og så videre), men vil selvfølgelig også forholde seg til og benytte humanistisk/samfunnsvitenskapelige perspektiver, da det er læring i bred forstand som er temaet.  

Noen aktuelle forskningsspørsmål kan være: 

 • På hvilken måte fører ny teknologi til nye konfigurasjoner av generisk og fagspesifikk kunnskap, og hva betyr endrede kunnskapspraksiser for læringsprosessene?
 • Endres forholdet mellom teoretisk og praktisk kunnskap? På hvilken måte endres læringsbanene, fra novise til ekspert, med avansert teknologi?
 • Hvordan kan transformasjoner av industriteknologi (for eksempel roboter) til pedagogiske verktøy/læringsressurser foregå i skolen?
 • På hvilken måte vil teknologien påvirke de didaktiske modellene og praksisene?
 • Hva gjør de nye teknologiene med lærerrollen/undervisningspraksis?
 • Hvilken betydning vil digitalisering og robotisering ha for innhold og arbeidsmåter i yrkesutdanningen?
 • Hvordan former teknologi den bredere pedagogiske tenkningen (teknodannelse)? 

Naisbitt definerer megatrender som store, sosiale, økonomiske, politiske og teknologiske endringer som finner sted sakte, men sikkert, og som i det øyeblikk de har slått rot, påvirker oss i minst ett tiår. Noen kommende globale megatrender som vil ha betydning for forskergruppens interesseområde vil kunne være:

 • Disruptiv teknologi og nye forretningsmodeller.
 • Digitalisering.
 • Globalisering.
 • Urbanisering.
 • Ubegrenset adgang til informasjon.
 • Miljø og klima.