English version

Barn med funksjonsnedsetjingar: Varetaking av velferdstenester og informasjon under covid-19

Korleis blei barn med funksjonsnedsetjingar påverka av nedstengingane som følgde etter covid-19?

Den overordna problemstillinga for prosjektet er å undersøkje korleis velferdstenester, inkludert skuletilbod, og stønader til barn med funksjonsnedsetjing har blitt varetekne under covid-19.

Som ein del av arbeidet undersøkjer vi også i kva grad familiar med barn med funksjonsnedsetjingar har fått tilstrekkeleg informasjon under pandemien (t.d. om smitteverntiltak og tenestetilbod), og kva konsekvensar restriksjonar eller manglande tilbod har hatt på dei sosiale relasjonane til familien og pårørandes arbeidssituasjon.

Forskarane knytte til prosjektet skal innhente kvalitative data gjennom djupneintervju av føresette til barn med funksjonsnedsetjingar. Prosjektet vil dermed bidra med viktig kunnskap om velferdstenester retta mot barn med funksjonsnedsetjingar og familiane deira blei varetekne på ein tilfredsstillande måte under covid-19.

Vidare skal prosjektet nytte denne kunnskapen, og dessutan eksisterande forsking på feltet, til å greie ut relevante målemetodar/datainnsamlingar som kan bidra til å kartleggje forhold ved velferdstenestetilbodet for å sikre god varetaking av barn med funksjonsnedsetjingar i framtida. Kunnskap frå prosjektet vil også kunne bidra til politikkutvikling på feltet. 

Aktuelt frå prosjektet

Funksjonshemmet 6-åring i trille med rød kjole og lillebror ved siden av ser i kamera.
Korona-nedstengingen har rammet familier med funksjonshemmede barn hardt

Myndighetene har snakket høyt om å ivareta de sårbare barna under pandemien, men kan se ut til å ha gjort det stikk motsatte, ifølge ny forskning.