English version

Barnevernets sikkerhetsarbeid

Prosjektet handler om barnevernets arbeid med sikkerhet i forbindelse med plasseringssaker.

Prosjektet vil se nærmere på de vurderinger og tiltak som gjennomføres når et barn skal plasseres akutt eller i fosterhjem og det foreligger en bekymring for barnets sikkerhet.

Forskerne skal utforske hvordan ansatte i kommunalt barnevern definerer sikkerhetsarbeid og sin rolle i dette, og hvorvidt de opplever å ha tilstrekkelig kompetanse og mulighet til å arbeide slik de ønsker med sikkerhet i plasseringssaker. Videre vil de finne ut av hvilke typer saker det vurderes som nødvendig å iverksette særskilte beskyttelsestiltak, og hva disse beskyttelsestiltakene består i og innebærer for barnet eller ungdommen. 

Eventuelle utfordringer og dilemmaer denne typen saker skaper vil også være viktig å utforske, i tillegg til hvordan et eventuelt samarbeid med politi og andre instanser fungerer, sett fra barnevernets perspektiv.  

Det vil gjennomføres en kvalitativ intervjustudie med ledere/ansatte i et utvalg kommunale barneverntjenester, samt med et utvalg polititjenestepersoner som arbeider med denne typen saker. For å tilstrebe en spredning i informantenes erfaringsgrunnlag, vil forskerne rekruttere deltakere fra ulike steder i landet med forskjellig befolkningssammensetning. På den måten håper de å oppnå et innholdsrikt datamateriale om temaet, samtidig som de i størst mulig grad favner variasjon og representativitet når det gjelder den erfaring og kompetanse som ansatte i barnevernstjenesten har.  

Prosjektet springer ut av funn i tidligere forskning på barnevernets møte med jenter utsatt for æresrelatert vold og sterk kontroll (Bredal og Melby 2018), men vil undersøke barnevernets sikkerhetsarbeid i bred forstand. Basert på funn i undersøkelsen, skal forskerne komme med anbefalinger til hvordan barnevernets sikkerhetsarbeid kan styrkes.