English version

Begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd i trossamfunn: En kvalitativ studie av erfaringer fra (tidligere) trossamfunnsmedlemmer og hjelpetjenester

Prosjektet undersøker begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd barn, unge og voksne kan utsettes for innen rammen av trossamfunn som forstås som lukket.

De senere årene har flere oppslag i media vist hvordan en del barn og voksne som er medlem av, eller har brutt med, lukkede trossamfunn har opplevd alvorlige krenkelser av sine rettigheter fra enkeltmedlemmer og ledere.

Den nye trossamfunnsloven (fra 2020) presiserer at myndighetene kan nekte eller avkorte tilskudd dersom «et tros- eller livssynssamfunn, eller enkeltpersoner som opptrer på vegne av samfunnet, utøver vold eller tvang, fremsetter trusler, krenker barns rettigheter, bryter lovbestemte diskrimineringsforbud eller på andre måter alvorlig krenker andres rettigheter og friheter» (§6).

Selv om graden av sosial lukkethet vil variere, vil det vi her forstår som lukkede trossamfunnet defineres av en teologi som trekker klare grenser mellom trossamfunnet og verden utenfor.

Som en følge av disse grensene, blir relasjoner og fellesskaper innenfor trossamfunnet ofte tette. Tette fellesskaper kan gi enkeltmennesker trygghet, men kan også oppleves begrensende.  Lukkede trossamfunn forbindes ofte med konservative syn på kjønn, familie og seksualitet.  Sosial kontroll innad i trossamfunnet kan ha til hensikt å få medlemmer til å leve i tråd med trossamfunnets verdisyn.

 • Forskningsspørsmål

  Målet med prosjektet er å framskaffe kunnskap om begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd barn, unge og voksne kan utsettes for innen rammen av et trossamfunn, og som av norske myndigheter nå defineres som en form for «negativ sosial kontroll». 

  Prosjektet har tre hovedproblemstillinger:

  1. Hvilke begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd kan barn, unge og voksne utsettes for innenfor rammen av et lukket trossamfunn?
  2.  I hvilken grad og hvordan har begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd sin årsak i religiøse og institusjonelle forhold ved trossamfunnet?
  3. Hvilke erfaringer har nåværende eller tidligere medlemmer av lukkede trossamfunn med å søke hjelp hvis de opplever krenkelser og rettighetsbrudd i trossamfunnet?
 • Data og metode

  Problemstillingene skal besvares gjennom følgende datakilder:

  Intervju med inntil 20 unge og voksne som tilhører eller har tilhørt et trossamfunn, med hovedvekt på personer som selv opplever å ha blitt utsatt for sterk kontroll, illegitime begrensninger, og eventuelt vold og tvang. Vi vil inkludere både trossamfunn med hovedsakelig majoritetsnorske medlemmer og trossamfunn som hovedsakelig har medlemmer med innvandringsbakgrunn.

  Intervjuer med medarbeidere i instanser som bistår personer som har opplevd begrensninger, krenkelser og rettighetsbrudd i trossamfunn.

  Åpne kilder som kan bidra til å belyse hvordan normer for familieliv, barneoppdragelse og kjønnsroller defineres og begrunnes i ulike trossamfunn, og hvordan grensene mellom legitime og illegitime begrensninger på trossamfunnsmedlemmer trekkes. Eksempler: Tekster (digitale og trykte) rettet mot trossamfunnsmedlemmer og potensielle medlemmer, publiserte taler/prekener fra religiøse ledere, observasjon av pågående rettssaker, lesing av dommer som omhandler lukka trossamfunn.

 • Prosjektdeltakere

   Laster inn ...