Best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har lyst ut tre delprosjekter for å analysere og legge grunnlag for anbefalinger om best egnede tiltak når barn skal bo utenfor foreldrehjemmet. Formålet med dette prosjektet er å fremskaffe ny kunnskap på institusjons- og fosterhjemsområdet.

Kunnskapen prosjektet framskaffer vil bidra i direktoratets plan for oppfølging av tiltak i fosterhjems­meldingen og andre tiltak som er gitt i tildelingsbrev. Prosjektene vil blant annet danne grunnlag for Bufdirs tjeneste­utvikling og departementets politikkutforming.

Metodene vi vil bruke er anerkjente metoder for litteratursøk, dybdeintervjuer, casestudier, evaluering, kartlegging og sammenstilling av informasjon og samfunnsøkonomiske metoder.