English version

Hvordan har covid-19 påvirket norsk ungdom og ungdomsarbeid?

Prosjektet vil undersøke hvordan covid-19-pandemien har påvirket norsk ungdom ved hjelp av analyser av spørreundersøkelsesdata og intervjuer om ungdomsarbeid før og under korona-pandemien.

«Erasmus+: Aktiv Ungdom» (aktivungdom.eu) er knyttet til det europeiske ungdomsprogrammet «Erasmus+» og forvaltes av Bufdir i Norge. «Erasmus+: Aktiv Ungdom» støtter ulike uformelle opplæringsprosjekter som jobber med ungdom og unge voksne, nasjonalt og internasjonalt.

Dette prosjektet utforsker hvordan pandemien har påvirket ungdom med utgangspunkt i analyse av eksisterende surveydata og kvalitative ekspertintervjuer. Surveydataene er innhentet via europeisk samarbeid da Norge har deltatt i de internasjonale RAY-monitoring og RAY COR datainnsamlingene (researchyouth.net) sammen med andre europeiske land for å kartlegge tiltak som kan motvirke utenforskap og skape nye rammer for aktiv deltagelse blant ungdom i Europa før og under korona-pandemien.

Samtidig vil prosjektet innhente nye kvalitative data via ekspertintervjuer som utforsker hvordan pandemien har påvirket ungdom og ungdomsarbeid i Norge.

Sentrale forskningsspørsmål

  1. Hvilke prosjekter har ungdom deltatt i før og under pandemien? 
  2. Hvilken effekt har programmet hatt relatert til kulturelt mangfold, kompetanseutvikling, samarbeidsevne og ungt medborgerskap? 
  3. Hvilke styrker og svakheter kjennetegner ungdomsarbeid i Norge under pandemien? 
  4. I hvilken grad kan norsk ungdoms deltagelse i programmet gi relevant og nyttig kunnskap med henhold til utvikling av europeisk ungdomspolitikk og Erasmus+? 
  5. Hvordan kan funn fra studien brukes til å forbedre norsk ungdomspolitikk og utvikle nye tiltak og prosjekter for ungdom?