COVID-19 og reaksjoner i den norske befolkningen

Hvilke reaksjoner har du i forbindelse med koronapandemien? Vi trenger deltakere til en forskningsstudie.

Hvorfor delta i studien?

I forbindelse med koronapandemien vet vi at noen er bekymret for å bli syke, for familie eller sin videre arbeids- og økonomiske situasjon.

Hensikten med denne vitenskapelige studien er å lære mer om hvordan den norske befolkningen nå opplever sin situasjon og tiltakene som er innført.

Vi vil se på livskvalitet, stressreaksjoner, angst, depresjon og evne til mestring. Din deltakelse vil bidra til denne kunnskapen. Kunnskap fra studien vil brukes til å lage tiltak i etterkant av pandemien og ved en senere tilsvarende situasjon.

Hvem kan delta?

Alle personer over 18 år kan delta i denne studien.

Spørreskjema

Delta i undersøkelsen ved å svare på spørreskjemaet covid-19-reaksjoner-i-norge (nettskjema.no).

Dersom du ikke får opp linken til nettskjemaet eller trenger hjelp til å fylle det ut kan du kontakte prosjektleder. 

Hva innebærer det for deg å delta?

I prosjektet vil vi innhente opplysninger om deg gjennom et spørreskjema for å undersøke faktorer som stress, frykt, sovevaner og psykiske reaksjoner i ulike undergrupper av mennesker med risikofaktorer, arbeidssituasjon og bosted.

Mulige fordeler og ulemper

Det er ingen fordeler for deg å delta i studien, men dine svar kan bidra til kunnskap og tiltak i etterkant av denne hendelsen og i en eventuelt liknende situasjon senere. En ulempe er at det tar omtrent 15 minutter å fylle ut skjemaet.

Frivillig deltakelse

Det er frivillig å delta i prosjektet. Dersom du ønsker å delta, fyller du ut skjemaet og samtykker samtidig til deltakelse.

Anonym undersøkelse

Det registreres ikke navn eller andre data som kan identifisere deg. Det er derfor ikke mulig å få innsyn i eller slette dataene du fyller inn i spørreskjemaet dersom du ønsker å trekke deg.

Dine rettigheter

Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk har gjort en forskningsetisk vurdering og godkjent prosjektet (ref: 130447). Vi behandler data i tråd med regler og retningslinjer.

Opplysningene som registreres om deg skal kun brukes slik som beskrevet under formålet med prosjektet, og planlegges brukt til 2025.

Vi registrerer ikke ditt navn eller fødselsnummer. Spørreundersøkelsen er anonym, og det vil ikke bli publisert data som gjør at det er mulig å gjenkjenne enkeltpersoner. Alle data vil publiseres på gruppenivå.

Dersom du trenger helsehjelp

Det kan tenkes at du eller andre som er invitert til å delta i denne undersøkelsen kan ha problemer uten å ha fått tilstrekkelig helsehjelp.

Generelt vil vi da anbefale å kontakte fastlegen for å ta opp problemene og eventuelt få videre henvisning. Dersom det haster med å få hjelp kan du ringe 116 117 (lokal legevakt).

Vilkår og rettigheter

Vilkår og rettigheter for deltakere i forskningsstudier og pasienter i praksisklinikker