English version

Boligønsker og bosituasjon blant eldre

Prosjektet undersøker eldres boligsituasjon og deres boligønsker- og planer for fremtiden.

Prosjektets formål er å fremskaffe kunnskap om hvordan hjemmeboende innbygger som er 75 år eller eldre bor i dag, hvordan de ønsker å bo, hvordan de planlegger for fremtiden og hvilke initiativ de har tatt for å tilrettelegge for en god bosituasjon for fremtiden.

En sentral utfordring i prosjektet er å skaffe data som gir et representativt bilde av hjemmeboende innbyggere som har fylt 75 år og eldre.

Denne delen av befolkningen er typisk utelatt fra tidligere studier av eldres bosituasjon. I dette prosjektet vil det derfor gjennomføres en representativ surveyundersøkelse i målgruppen, der det benyttes en kombinasjon av digitale og postale invitasjon.

Det benyttes også fokusgruppeintervjuer for å utfylle og få en bredere forståelse av svarene fra spørreundersøkelsen.  
Det er formulert følgende tre hovedproblemstillinger for studien:

 Prosjektet er et av flere forskningsprosjekter som berører temaet eldre og bolig, ledet av Seksjon for aldersforskning og boligstudier ved Velferdsforskningsinstituttet NOVA de siste årene.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...