English version
Elvesystemer fra Tasmania

Elver som (juridiske) personer: En studie av erfaringer med og implikasjoner av å gi naturen rettigheter

Prosjektet vil studere eksempler fra New Zealand, Colombia og India der elver har fått status som juridiske personer med rettigheter. Det er et tverrfaglig prosjekt som kombinerer tilnærminger fra sosialantropologi, juss, samfunnsøkonomi og ressursforvaltning.

Foto: Robin Smith

Om prosjektet

I løpet av de siste tre årene har elver fått legale rettigheter som juridiske personer eller rettssubjekter i så ulike land som New Zealand, Colombia og India. Dette er nyskapende konkretiseringer av en mer abstrakt idé om naturens rettigheter, en tanke som lenge har vært diskutert blant forskere, jurister, miljøaktivister, urfolkssamfunn og beslutningstagere.

I dette prosjektet skal vi utforske konsekvensene av denne juridiske nyvinningen gjennom inngående og komparative studier av disse tre eksemplene.

Vi ønsker å utforske potensielle motsetninger og synergier mellom menneskerettigheter og naturens rettigheter, og hvorvidt disse eksemplene på å gi elver rettigheter kan sies å utgjøre vellykkete forsøk på å etablere nye relasjoner mellom menneske og natur. Selv om elvene fikk rettigheter som følge av grasrot-aktivisme i alle disse tilfellene, er det ikke gitt at denne juridiske nyvinningen vil tjene lokalsamfunnenes interesser, ei heller at den i praksis vil sikre naturvern.

Vi vil utforske disse spørsmålene med en tverrfaglig tilnærming, gjennom et samarbeid med erfarne forskere med bakgrunn i antropologi, juss, miljøforvaltning og økonomi og med inngående kjennskap til de tre landene.

Prosjektet har til hensikt å fremskaffe relevant og kritisk kunnskap om en ny måte å verne natur, med spesiell oppmerksomhet rettet mot spørsmålene rundt a) mekanismene som er etablert for å ivareta elvenes rettigheter og deres implikasjoner for beskyttelse av elvene og for de ulike brukergruppene av vann og elveløp, b) konsekvenser for eksisterende rettsprinsipper og lovverk og for debatten rundt naturens rettigheter, og c) hva slags innsikter disse eksemplene kan gi for diskusjoner om hvordan vi skal forstå forholdet mellom mennesker og deres naturomgivelser.

Artikler

Elv med elveleie
Bør elver ha samme rettigheter som mennesker?

Professor Axel Borchgrevink skal undersøke hva som skjer når elver får samme juridiske rettigheter som mennesker.