English version

Etikkomiteer og moralske eksperters rolle i et demokrati

Offentlige utredningsutvalg har som oppgave å gi råd til myndighetene om hvilken politikk de bør gjennomføre. Begrunnelsen for oppnevnelsen av slike utvalg er et ønske om at de bidrar til bedre politisk styring.

Komiteer slik som Bioteknologirådet gir råd til regjeringen om hvordan de skal håndtere vanskelige etiske problemstillinger. Disse etiske komiteene består blant annet av, medlemmer som arbeider profesjonelt med etikk slik som medisinske etikere, filosofer og teologer. Selv om det er høyst uklart om det finnes personer som er moralske eksperter, forventes det at disse komiteene skal bidra med en eller annen form for etisk ekspertise inn i styringssystemet. 

På denne bakgrunn er det mange interessante spørsmål som kan stilles om etikkomiteens rolle og legitimitet. Oppfatningen av disse komiteenes rolle i et demokrati henger sammen synet på moralsk ekspertise. 

Etikkomiteene arbeider innenfor en politisk kontekst og må ta hensyn til det i sitt arbeid. Ett av de sentrale spørsmålene i denne avhandlingen er hvordan konteksten komiteen arbeider innenfor bør påvirke hvordan medlemmene bør forholde seg til for eksempel konsensus og dissens, hvilken type begrunnelser som er legitime og om anbefalingene komiteen kommer med bør være politisk gjennomførbare. 

Avhandlingen vil kombinere normativ og empirisk forskning. Som en del av prosjektet skal det gjennomføres en intervjustudie med medlemmene av Bioteknologirådet.

Hovedveileder:

    Laster inn ...

    Biveileder: Silje Maria Tellman (sv.uio.no), postdoktor (Senter for teknologi, innovasjon og kultur, Universitetet i Oslo).

    Kontakt

    Laster inn ...