Hvordan stimulere til bruk av fagopplæring i introduksjonsprogrammet?

Prosjektet handler om hvordan flere flyktninger i introduksjonsprogrammet kan få tilbud om fag- og yrkesopplæring.

Om prosjektet

Formålet med studien har vært å undersøke hvordan kommunene kan stimulere til at flere voksne flyktninger i introduksjonsprogrammet begynner med fag- og yrkesopplæring. Dette fordi nyere forskning viser at formell kvalifisering – spesielt gjennomført i Norge – er sentralt for at flyktninger skal komme inn i og forbli sysselsatt i det kompetanseintensive norske arbeidsmarkedet. Studien viser at kommunene gjerne vil stimulere til mer fagopplæring blant flyktninger. Men de opplever flere hindringer.

Når det gjelder flyktningene, dreier det seg bla om at de først må gjennomføre grunnskole, personlige og helsemessige utfordringer, og at norskkunnskapene må forbedres før de kan ha nytte av fagopplæring. Når det gjelder tilbud og organisering av fagopplæringen, dreier det seg om manglende lokale tilbud, avstand og manglende off. kommunikasjon, flyktninger får ikke plass i ordinær videregående opplæring, utfordringer knyttet til stønad for livsopphold og muligheter til å forsørge familie.

Undersøkelsen trekker fram fordeler og ulemper ved ulike tilpassede yrkesopplæringsløp for minoritetsspråklige, den diskuterer om dagens finansieringsordninger stimulerer til fag- og yrkesopplæring for deltakere i introduksjonsprogrammet og hva slags virkemidler som kan stimulere kommunene til å satse på mer fagopplæring. Et råd er å styrke fylkeskommunene som har ansvar for videregående opplæring. 

Laster inn ...