Folkehelsearbeid rettet mot utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn og unge i Oslo kommune (II)

Prosjektet skal kartlegge, systematisere og vurdere pågående tiltaks- og metodeutviklingsarbeid i folkehelsearbeidet i utvalgte bydeler i Oslo.

Om prosjektet

Dette er en kartlegging og analyse i utvalgte bydeler, som skal se nærmere på pågående tiltaks- og metodeutviklingsarbeid i Oslo kommunes folkehelsearbeid.

Prosjektet omfatter kommunale tiltak rettet mot barn og unge med sikte på utjevning av sosiale ulikhet i helse, med fokus på tiltak som vektlegger påvirkningsfaktorer for oppvekst, psykisk helse (inkludert lokalt, rusforebyggende arbeid) og deltakelse.

Undersøkelsen tar utgangspunkt i en tidligere kartlegging av byomfattende plandokumenter i Oslo kommune (NIBR-rapport 2020:11). Det vil gjennomføres en undersøkelse av pågående tiltak og arbeid i utvalgte bydeler/etater. Datamaterialet baseres på dokumentstudier og kvalitative intervju med ansatte i bydelene.

Undersøkelsen vil gi kunnskap som kan danne grunnlag for en videreutvikling av folkehelsearbeidet i Oslo kommune og Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027. Kunnskapen vil kunne ha overføringsverdi til andre kommuner i landet.

Kartleggingen utføres på oppdrag av Kompetansesenter for rus i Oslo – Korus, Velferdsetaten Oslo kommune.

Publikasjon

Gotaas, Nora (2022): Hvordan løfte utjevning av sosial ulikhet i helse blant barn og unge systematisk inn i bydelenes folkehelsearbeid? - Erfaringer fra bydeler i Oslo kommune, NIBR-rapport 2022:2.

  • Deltakere

    Laster inn ...