En forenklet kunnskapsoversikt innenfor arbeids- og velferdstjenestene

Formålet med denne forenklede kunnskapsoversikten er å gi en oversikt over forskningslitteraturen innenfor rammene av en systemteoretisk forståelse av arbeidsinkludering.

Forskningen på arbeids- og velferdstjenestene i Norge er omfattende, mangefasettert og uoversiktlig. 

Kunnskapsoversikten skal besvare åtte forskningsspørsmål relatert til forskning på arbeidsinkludering i norsk kontekst, ved å gi oversikt over

Design og relevanskriterier

Den forenklede oversikten gjøres i form av en scoping review som inkluderer vitenskapelig litteratur og grålitteratur publisert i perioden 2012-2022. Arbeidene må handle om arbeids- og velferdstjenestene i norsk kontekst, med fokus på aktører, virkemidler, som ytelser og aktiviteter, og organisering/styring relatert til arbeidsinkludering.  

Litteratursøk

Arbeider publisert på norsk og engelsk vil bli innhentet gjennom søk i syv internasjonale databaser (Web of Science, Embase, PsycINFO, SocIndex, Academic search ultimate, ASSIA og Scopus) og tre norske databaser (Oria, Norart og CRIStin).

Supplerende søk vil bli gjort i tre ytterligere databaser (Google Scholar, BASE og Labordiscovery), og i form av manuelle søk i referanselister, tidsskrifter og nettsider. Trefflister overføres til EndNote, og deretter videre til Rayyan for relevansscreening på tittel-/abstraktnivå. Alle arbeider vurderes uavhengig av minst to forskere.  

Koding og analyse

Informasjon fra inkluderte studier blir kodet i Microsoft Excel og analysert i IBM SPSS. Forskningsspørsmålene besvares ved hjelp av tematisk analyse og deskriptive bibliometriske analyser.