English version

Fra bosetting til voksenliv. En studie av tjenestekjeden for enslige asylsøkere

Forskningsprosjektet skal gi oppdatert kunnskap om tjenestetilbudet til unge flyktninger som er kommet som enslige mindreårige asylsøkere og som blir bosatt i norske kommuner.

Om prosjektet

IMDi ønsker oppdatert kunnskap om tjenestetilbudet til enslige mindreårige flyktninger som bosettes i norske kommuner. Det overordnede formålet med prosjektet er å danne grunnlag for et bedre tjenestetilbud til denne gruppen. Oppdragsgiver ønsker at dette gjennomføres som en studie av tjenestekjeden som møter personer som har kommet til Norge som enslige mindreårige, hele veien fra vedtak om oppholdstillatelse er fattet og til de har gått gjennom overgangen til voksenlivet og befinner seg i tyveårene.

Prosjektet skal skaffe til veie kunnskap om bosettingsarbeidet, vergens rolle, bo- og omsorgstilbud, utdanningsløp og overgangen til voksenliv med vekt på å få belyst tjenestekjeden ut fra de unge flyktningenes egne erfaringer og perspektiv. IMDi definerer målgruppen for forskningsprosjektet som «personer som kom til Norge som enslige mindreårige asylsøkere og som er blitt bosatt i norsk kommune, inkludert de som er over 18 år når de bosettes og personer som har ID-begrenset oppholdstillatelse». Dette omfatter barn og unge som bosettes både fra mottak (UDI) og fra omsorgssentre (Bufetat).

Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for samfunnsforskning (prosjekteier) og NIBR og NOVA ved OsloMet.