Gatehospitalet 20 år – en utredning

I 2024 har Gatehospitalet i Oslo 20 årsjubileum. På oppdrag av Gatehospitalet har NIBR fått i oppdrag å utarbeide en ekstern utredning som beskriver og vurderer Gatehospitalets virksomhet, både historisk, nåtidig og med blikk for fremtidig utvikling.

Rapporten vil ta for seg hvordan Gatehospitalet møter pasientgruppas behov og innretting av arbeidet knyttet opp mot ulike samarbeidspartnere. Rapporten skal brukes som grunnlag for videre faglig utviklingsarbeid og for drøfting av behovet for denne type tilbud.

Utredning av Gatehospitalet

Gatehospitalet i Oslo er et heldøgns omsorgstilbud som gir tilrettelagt sykehusbehandling for mennesker med alvorlig rusmiddelavhengighet. Tilbudet driftes av Frelsesarmeens rusomsorg på oppdrag av Helsedirektoratet. Gatehospitalet består av tre avdelinger med totalt 22 sengeplasser. 

Gatehospitalets oppdrag er å gi:

Utredningen har form av helsetjenesteforskning med tre hovedtema:

 • Mer om prosjektet

  Datakilder og metodisk fremgangsmåte

  Undersøkelsen vil baseres på tre hovedtyper av datamateriale: Relevante bakgrunnsdokumenter, tallmateriale på aggregert nivå (pasientbelegg m.m.) og kvalitative intervju med tre informantgrupper: Ledere og ansatte ved Gatehospitalet, eventuelt også i tilstøtende virksomheter i Frelsesarmeen, representanter for ulike samarbeidspartnere, og pasienter/evt. tidligere pasienter.

  På bakgrunn av analyse av datamaterialet, vil vi gi en samlet og kort drøfting av:

  • Gatehospitalets rolle og samfunnsmessige betydning
  • Fordeler og ulemper ved å være ideell aktør
  • Utforming av GHs rolle videre: Mulige veivalg, inkludert dilemma og spenningsforhold i arbeidet
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...