Gjennomgang av ordningen med avtalt selvbosetting for flyktninger

Prosjektet skal gjennomgå ordningen med avtalt selvbosetting for flyktninger og hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten.

Om prosjektet

Kunnskapsdepartementet ønsker å gjennomføre en vurdering av ordningen med avtalt selvbosetting for flyktninger og hvorvidt ordningen fungerer etter hensikten, og har gitt oppdraget til NIBR ved OsloMet.

Ordningen ble innført i 2015 da det var mangel på bosettingsplasser i kommunene, mens kommunene i 2021 etterlyser flyktninger å bosette. Prosjektet skal gi en oppdatert situasjonsbeskrivelse og kunnskap om konsekvenser av avtalt selvbosetting sett opp mot dagens bosettings- og integreringsmål. I tillegg til vurdering skal prosjektet konkludere med anbefalinger knyttet til om ordningen bør stilles i bero, endres eller oppheves. 

Prosjektet bygger på tidligere studier av avtalt selvbosetting og inkluderer dokumentanalyser, intervjuer med kommuner som har tillatt avtalt selvbosetting, survey til et utvalg kommuner og analyse av registerdata fra IMDi nett for å vurdere om og ev. hvordan avtalt selvbosetting påvirker flyktningers integreringsløp. 

Laster inn ...