English version

Global Care Workers in the Norwegian Welfare State: Care Chains, Intersectionality and Social Capital

I dette prosjektet rettar vi blikket mot migrasjons- og yrkeskarrierane til to kategoriar innvandrarar i Noreg, sjukepleiarar og au pairar.

Dette er forskingsspørsmål vi vil utforske i prosjektet. Vi vil sjå på samanhengar mellom strukturelle forhold på globalt, nasjonalt og lokalt nivå på den eine sida, og individuelle livsløp og erfaringar på den andre sida.

  • Prosjektdeltakarar

    Laster inn ...