Innsamling av data til Kommunal- og distriktsdepartementets organisasjonsdatabase

Hver fjerde år benytter Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD) et forskningsmiljø for å samle inn data om hvordan fylkene og kommunene organiserer seg. NIBR skal gjennomføre datainnsamlingen for 2024, og kartlegge utviklingen i kommune-Norge når det gjelder politisk og administrativ organisering, lokaldemokratitiltak og oppgaveløsning.

KDDs organisasjonsdatabase er en database som beskriver kommunal og fylkeskommunal organisering fra 1995 og fram til i dag. Den gir verdifull innsikt i hvordan norske fylker og kommuner velger å organisere seg politisk og administrativt, i tjenesteproduksjonen, i møtet med lokalbefolkningen, og som demokratiske institusjoner, samt hvordan utviklingen har vært over tid.

Hvert fjerde år benytter departementet seg av et forsknings- eller konsulentmiljø for å samle inn disse dataene. NIBR har siden databasens opprettelse vært fast oppdragstaker, og med unntak av et opphold i 2020/21 har NIBR igjen fått ansvaret for å gjennomføre datainnsamlingen.

 • Mer om prosjektet

  Prosjektet består av følgende elementer:

  1. Gjennomføre en spørreundersøkelse om kommunal organisering i perioden 2019-2023 blant alle landets kommuner og fylkeskommuner.
  2. Koble dataene til tidligere undersøkelser og gjøre dataene tilgjengelige for allmenheten.
  3. Oppdatere databasen med en rekke sammensatte mål som er egnet for å visualisere utvikling over tid.
  4. Presentere hovedfunn på en interaktiv nettside og i en rapport.
 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...