Innvandreres sosialhjelpskarrierer - hvilken betydning har NAV-veiledernes skjønnsrom?

Innvandrere er overrepresentert blant sosialhjelpsmottakere, og med den økte flyktningetilstrømningen fra Ukraina risikerer vi et økonomisk press for kommunene og for de enkelte NAV-kontor i tiden fremover.

For at NAV skal kunne lykkes bedre med å fremme overgang til arbeid og aktivitet, er det behov for mer kunnskap om hva som kjennetegner innvandrere som er langtidsmottakere av sosialhjelp, hvordan NAV-veiledere utøver sitt skjønnsrom og hvordan de tolker lovverk og skriftlige veiledere. 

Formålet med prosjektet er derfor å utforske hvilken betydning NAV-veilederes skjønnsrom, lokale praksiser og tilgang på tiltak har for sosialhjelpskarrierer blant innvandrere over 30 år som er langtidsmottakere av sosialhjelp.

I prosjektet vil vi legge vekt på følgende overordnede problemstillinger:

 1. Hva kjennetegner sosialhjelpskarrierer til innvandrere, og er det forskjeller mellom grupper og mellom kommuner?
 2. Hvilke lokale praksiser påvirker bruken av arbeidsrettede tiltak, hva kjennetegner de som blir prioritert, og hvilke skjønnsmessige vurderinger ligger til grunn?
 3. Hvordan fortolkes lovverk og veiledere av NAV-ansatte, og hvordan begrunnes vedtak om økonomisk sosialhjelp?
 • Mer om prosjektet

  Forskningsdesign

  Forskningsdesignet består av en trinnvis prosess der vi benytter ulike metodiske grep (både kvalitative og kvantitative) for å besvare forskningsspørsmålene. Designet består blant annet av en kunnskapsoppsummering, en kommuneanalyse, analyser av sosialhjelpsmottakernes forløp, intervju med ansatte i NAV, saksdokumenter samt vignettstudier.

 • Prosjektdeltakere

  Laster inn ...