English version

Bruk av interaktive avatarer ved intervju av omsorgssviktede barn

Prosjektet vil utvikle et digitalt opplæringsprogram basert på kunnskap fra utviklingspsykologi og kunstig intelligens for å forebygge vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn.

Forebygging av vold, seksuelle overgrep og omsorgssvikt mot barn er et stort samfunnsproblem og et politisk satsningsområde. Å være utsatt for vold og overgrep øker risikoen for alvorlige psykiske, psykososiale og somatiske helseproblemer. Avdekking og forebygging av vold og seksuelle overgrep mot barn og unge er derfor høyt prioritert av barnevern og politi.

  • Mer om prosjektet

    Disse sakene er krevende og kvaliteten på samtaler og avhør som barnevern og politi gjennomfører med disse barna må være høy. Imidlertid viser både norsk og internasjonal forskning at på tross av investeringer i videreutdanning i samtalemetodikk, har man ikke oppnådd den ønskede kvaliteten for slike samtaler og avhør.

    I dette prosjektet vil vi derfor utvikle et digitalt opplæringsprogram basert på kunnskap fra utviklingspsykologi og kunstig intelligens. Opplæringsprogrammet vil inneholde en interaktiv avatar (et virtuelt barn) som responderer som et virkelig barn under en avhørs- eller samtalesituasjon. Deretter vil vi undersøke om en slik digital trening fører til bedre intervjuferdigheter blant barnevern- og politiansatte både på kortere og lengre sikt.  

    Prosjektet vil bidra til tjenesteinnovasjon og forskningsbasert intervjukompetanse i barnevern og politi. Prosjektet har stort potensiale for mer effektiv bruk av ressurser i opplæring og kompetanseheving ved at denne avhørs- og samtaletreningen kan foregå digitalt og på tvers av sektorer (barnevern og politi). Imidlertid fremfor alt har prosjektresultatene basert på opplæringen potensiale til å gi ansatte i barnevern og politi bedre evne til å avdekke vold og overgrep blant barn og unge.

  • Prosjektdeltagere

    Laster inn ...