Internasjonale erfaringer med de store flyktningankomstene i 2015/16 og 2022/23

NIBR skal sammenligne de store flyktningankomstene i 2015-2016 og 2022-2023 i flere europeiske land.

Migrasjonsforskere fra NIBR har fått i oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi å kartlegge og sammenligne både tilstrømninger, mottak og integrering av flyktninger i ulike europeiske land.

Prosjektet har tre overordnede formål:

For det første skal prosjektet frembringe kunnskap om forskjeller og likheter i europeiske myndigheters respons på de høye flyktningetilstrømningene i 2015/2016 og 2022/2023.

Det inkluderer en  detaljert kartlegging av åtte europeiske lands integrerings- og asylpolitikk i 2015/2016 og 2022/2023, samt komparativ analyse av myndighetenes respons vedrørende organisering, opphold og retur, bosetting og integrering på tvers av 1) land, 2) tidsperioder og 3) flyktninggrupper.

For det andre skal prosjektet kartlegge og sammenligne europeiske land på ulike parametere når det gjelder tilstrømninger og integrering av flyktninger, inkludert statistiske komparative analyser for ankomster, opphold, retur og integrering på tvers av land.

For det tredje har prosjektet som formål å identifisere læringspunkter fra den komparative analysen av myndighetenes respons, samt vurdere muligheter og utfordringer med å overføre disse til en norsk kontekst.

Les alle rapportene fra prosjektet (oda.oslomet.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...