Kartlegging av bostedsløse 2020

Prosjektet skal framskaffe oppdatert status for omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Kartleggingen gjennomføres hvert fjerde år.

Om prosjektet

Prosjektet skal framskaffe oppdatert status for omfanget og kjennetegn ved bostedsløse i Norge. Det er tidligere gjennomført seks tilsvarende studier som, sammen med denne, inngår i en tidsserie av sammenlignbare data over bostedsløshet i Norge over en periode på 24 år.

Selve datainnsamlingen gjennomføres i tidsvinduet 23.–29. november 2020 og utføres av tjenestesteder som har kontakt med eller antas å kjenne til bostedsløse person. Rundt 1000 offentlige instanser, primært i kommunene men også i staten, og noen private, inkludert frivillige organisasjoner, deltar i kartleggingen.

Disse fyller ut ett spørreskjema for hver bostedsløse person de er i kontakt med eller kjenner til i løpet av tidsvinduet, Skjemaene sendes til forskerne ved NIBR, som analyserer dataene og publiserer resultatene i en forskningsrapport i juni 2021.