Kartlegging av folkehelsetiltak med mål om å utjevne sosial ulikhet i Oslo kommune (I)

Prosjektet skal kartlegge, systematisere og vurdere tiltaks- og metodeutviklingsarbeid i folkehelsearbeidet i bydelene i Oslo.

Om prosjektet

Prosjektet skal kartlegge, systematisere og vurdere tiltaks- og metodeutviklingsarbeid i folkehelsearbeidet i bydelene i Oslo. 

Prosjektet omfatter tiltak rettet mot barn og unge med sikte på utjevning av sosiale ulikhet i helse, med fokus på tiltak som vektlegger påvirkningsfaktorer for oppvekst, psykisk helse (inkludert lokalt, rusforebyggende arbeid) og deltakelse. 

Kartleggingen består av en innledende, byomfattende dokumentstudie, en oppfølgende kartleggingsundersøkelse av tiltak og pågående arbeid i utvalgte bydeler/etater og en næranalyse av enkelte tiltak i regi av disse. Ved siden av dokumentstudier, vil det benyttes kvalitative intervju og eventuelt noen observasjonsøkter i utvalgte tiltak. 

Undersøkelsen vil gi kunnskap som kan danne grunnlag for en videreutvikling av folkehelsearbeidet i Oslo kommune generelt og Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027, spesielt. Kunnskapen vil kunne ha overføringsverdi til andre kommuner i landet. 

Kartleggingen utføres på oppdrag av Kompetansesenter for rus i Oslo – KoRus, Velferdsetaten Oslo kommune. 

Prosjektmedarbeidere

Laster inn ...