Konflikthåndtering og varsling

LO har bevilget til forskningsmidler til Arbeidsforskningsinstituttet AFI, OsloMet, for gjennomføring av en undersøkelse med fokus på arbeidsplasskonflikter og varsling.

Flere LO forbund har i senere tid erfart at konflikter og varsling i økende grad håndteres ved hjelp av faktaundersøkelser. Tillitsvalgte og verneombud har erfart at det knytter seg faglige, juridiske og etiske problemstillinger til metoden, som det i liten grad har vært forsket på.

Av den grunn vil undersøkelsens hovedfokus rettes mot ansatte (også lederes) erfaring med og vurdering av faktaundersøkelsesmetoden. De overordnede problemstillingene er:

Undersøkelsen er en såkalt «kritisk casestudie». Metoden innebærer at det i første omgang registreres et størst mulig antall case. På bakgrunn av sortering og kategorisering av disse casene velges det så ut to typiske caser innenfor hver kategori. 

LO vil nedsette en referansegruppe som vil være i dialog med forskerne gjennom hele forskningsprosjektet.

  • Prosjektmedarbeidere

      Laster inn ...