English version

Konsulentbistand til et utredningsprosjekt om boligmarkedet og boligpolitikken i Norge, sett i et internasjonalt perspektiv

I dette prosjektet sammenlignes det norske boligmarkedet og norsk boligpolitikk med tilsvarende i Sverige, Danmark, Østerrike, Storbritannia, Nederland og Tyskland.

I dette prosjektet sammenligner vi på oppdrag fra KMD sentrale trekk ved det norske boligmarkedet og den norske boligpolitikken med tilsvarende i seks andre land: Sverige, Danmark, Østerrike, Storbritannia, Nederland og Tyskland med særskilt vekt på de tre første. Sammenligningen vil inngå i departementet sitt arbeid med den kommende meldingen til Stortinget om den boligsosiale politikken.

Vi undersøker hvilke grunnleggende tilnærminger og tradisjoner de ulike landene har til hva som er det offentliges rolle i boligmarkedet (i samspillet med markedets rolle, den enkeltes personlige ansvar, målgrupper), og hvordan ulike virkemidler blir brukt sammen for å løse boligsosiale utfordringer.

Særskilt vekt blir lagt på å undersøke i hvilken grad og hvordan de ulike landene fremmer boligeie blant grupper med lav inntekt eller som på andre måter er regnet som vanskeligstilte på boligmarkedet.

I tillegg vil vi innhente statistikk om bostandard og boutgiftsbelastning for å sammenligne boforhold for ulike grupper i de syv landene, samt sammenlignende statistikk om boligmarkedets vesen og virkemåte, herunder skatter, subsidier og boligsosiale ordninger.

  • Forskere

      Laster inn ...