Kvalitetssikring av Supported Employment

Formålet med oppdraget er å avdekke erfaringer, styrker og svakheter ved tre systemer for kvalitetssikring av SE-tilnærminger i Norge.

Supported Employment-tilnærmingene (SE) til arbeidsinkludering har ekspandert kraftig innen NAV-systemet de siste årene. Flere peker på en fare for utvanning av metodikken i disse tilnærmingene som følge av ekspansjonen, og viser til at en form for kvalitetssikring etterlyses innen hele SE-feltet.

De tre systemer for kvalitetssikring som vi undersøker er:

 1. «Kvalitetsveileder for jobbspesialistteam» knyttet til utvidet oppfølging i NAV
 2. IPS-rammeverket
 3. Supported Employment Quality Framework (SEQF)

Sentrale problemstillinger er blant annet å:

 1. oppsummere erfaringene ulike involverte aktører har med ovenstående tilnærminger så langt i Norge.
 2. vurdere styrker og svakheter ved de ulike tilnærmingene.
 3. gi en vurdering av hvor egnet tilnærmingene er i en norsk kontekst.
 4. vurdere nødvendige betingelser som må være på plass for å kunne implementere den enkelte tilnærmingen i stor skala.

AFI/Proba har lagt opp til å kombinere flere typer datainnsamling:

 1. Kvalitative intervjuer av jobbspesialister, kvalitetsevaluatorer/veiledere, teamledere, NAV-ledere og andre
 2. Casestudier i fire enheter som har tatt i bruk et eller flere kvalitetssikringssystemer
 3. Strukturerte telefonintervjuer til et stort utvalg brukere av de ulike kvalitetssystemene
 4. Dialogverksted med nøkkelinformanter.