Personer med nedsatt arbeidsevne verken i arbeid, på AAP eller uføretrygd

Formålet med dette prosjektet er å få mer kunnskap om en spesifikk gruppe som kan stå i fare for å falle utenfor dagens ordninger.

Gjennom den aktive arbeidsmarkedspolitikken legger myndighetene til rette for høyest mulig yrkesdeltakelse. Samtidig skal også inntekten for dem som ønsker å komme inn i arbeidslivet sikres gjennom ulike ytelser. 

Det er viktig at denne politikken utformes og praktiseres på en måte som treffer alle med behov for arbeidsrettet oppfølging og en inntektssikring. Da er det nødvendig å fange opp personer som faller utenfor dagens ordninger. 

I dette prosjektet vil vi konsentrere oss om personer som er klassifisert med nedsatt arbeidsevne i NAV, men som ikke mottar helserelaterte ytelser eller lønn.

Formålet er å kartlegge hvem som utgjør gruppen, hvilke kilder de har til livsopphold, og oppfølgingen de mottar fra hjelpeapparatet. 

Hovedtemaer

Spørsmålene som skal besvares kan fordeles på tre hovedtemaer, som også utgjør prosjektets tre deler:

  1. Sammensetning av denne målgruppen,
  2. målgruppens aktiviteter og kilde til livsopphold, og
  3. forslag til arbeidsrettet oppfølging og inntektssikring. 

Analysene omfatter:

  • Prosjektmedlemmer

    Laster inn ...