Pilot: Kartlegging av levekår og livskvalitet for voksne med Downs syndrom

Dette pilotkartleggingsprosjektet har som formål å framskaffe kunnskap som kan bidra inn i arbeidet for økt deltakelse og likestilling for voksne med Downs syndrom. Prosjektet innebærer en utforsking av hvordan vi kan kartlegge levekår og livskvalitet blant voksne med Downs syndrom.

I denne kartleggingsundersøkelsen vil personer med Downs syndrom selv være med å utvikle og svare på spørsmål om hvordan de har det på ulike områder i livet, noe som gjør det mulig å inkludere spørsmål om livskvalitet og tilfredshet på de ulike levekårsområdene.

Hovedproblemstilling i pilotprosjektet er: Hvordan er livskvalitet og levekår blant et lite utvalg av voksne med Downs syndrom i Norge? Vi avgrenser undersøkelsen til levekårstemaene fritid, bolig og nærmiljø, sosiale relasjoner, arbeid/aktivitet på dagtid og utdanning, trygghet, helse, og livskvalitet, selv- og medbestemmelse.

Slik kunnskap om levekår og livskvalitet mangler i dag om denne gruppa. Den er vesentlig for å få innsikt i hvilke tjenester, tilbud og tiltak som norske myndigheter bør styrke og videreutvikle, for at voksne med Downs syndrom skal ha gode liv på linje med befolkningen generelt.

Prosjektet er finansiert av Downs Syndrom Norge.

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...