Profesjonsstudenter og profesjonsutøvere. Studier av rekruttering, studiegjennomføring og yrkeskarrierer.

Formålet med prosjektet er å studere rekrutteringen til profesjonsutdanningene, studiegjennomføring og utdanningskarrierer på profesjonsutdanningene, og de profesjonsutdannedes yrkeskarrierer. Spørsmål som undersøkes er i hvilken grad ekrutteringsmønsteret til profesjonsutdanningene er forskjellig fra andre typer høyere utdanning, og i hvilken grad det er systematiske variasjoner mellom ulike typer profesjonsutdanninger. Et annet interessant spørsmål er i hvilken grad gjennomføringsgraden her er lavere enn i andre utdanninger, og hvordan gjennomføring, frafall og prestasjoner i studiet samspiller med trekk ved rekrutteringsprofilen. Hvordan er forholdet mellom tilgangen på kvalifiserte innen ulike profesjonsgrupper og forventet etterspørsel i årene som kommer, og hvilke faktorer påvirker tilgangen og etterspørselen etter profesjonsutøvere?

Det planlagte prosjektet tar altså sikte på å undersøke rekrutteringen til ulike høyere utdanninger, gjennomføringen av slike utdanninger, og overgangen til arbeidsmarkedet og seinere yrkes- og inntektskarrierer. Prosjektet vil sammenlikne ulike profesjoner og utdanningsgrupper. Andre gjennomgående forklaringsvariabler vil være bakgrunnsfaktorer som kjønn sosial bakgrunn og fødeland, og utdanningsresultater fra lavere nivåer i utdanningssystemet.

For å undersøke spørsmål som disse, låner prosjektet registerdataene fra Statistisk sentralbyrå som omfatter alle i Norge som er født mellom 1940 og 2000 og alle født før 1945 som har fullført en høyere utdanning. Se oversikt over hvilke variabler som brukes (hioa.no). Senter for profesjonsstudier ved Oslomet – Storbyuniversitetet er behandlingsansvarlig, og bare forskere tilknyttet prosjektet vil ha tilgang til dataene. Data er pseudonymisert og oppbevares sikkert på TSD (Tjeneste for sensitive data) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet varer til 2026, og vil etter det slettes.

Prosjektet representerer en storsatsning for Senter for profesjonsstudier (SPS) knyttet til de to forskningsområdene profesjonskunnskap og profesjonskvalifisering, og profesjonsarbeidsmarked og karrierer. I tillegg til å være en viktig del av forskningsarbeidet til den vitenskapelige staben ved senteret, vil prosjektet også være sentralt i forskeropplæringen ved senteret. Fire fullførte ph.d.-avhandlinger er basert på analyser av disse dataene, og sju til er under arbeid.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...