Profesjonsstudenter og profesjonsutøvere. Studier av rekruttering, studiegjennomføring og yrkeskarrierer.

Formålet med prosjektet er å studere rekrutteringen til profesjonsutdanningene, studiegjennomføring og utdanningskarrierer på profesjonsutdanningene, og de profesjonsutdannedes yrkeskarrierer.

Spørsmål som undersøkes er i hvilken grad rekrutteringsmønsteret til profesjonsutdanningene er forskjellig fra andre typer høyere utdanning, og i hvilken grad det er systematiske variasjoner mellom ulike typer profesjonsutdanninger.

Et annet interessant spørsmål er i hvilken grad gjennomføringsgraden her er lavere enn i andre utdanninger, og hvordan gjennomføring, frafall og prestasjoner i studiet samspiller med trekk ved rekrutteringsprofilen.

Hvordan er forholdet mellom tilgangen på kvalifiserte innen ulike profesjonsgrupper og forventet etterspørsel i årene som kommer, og hvilke faktorer påvirker tilgangen og etterspørselen etter profesjonsutøvere?

Det planlagte prosjektet tar altså sikte på å undersøke rekrutteringen til ulike høyere utdanninger, gjennomføringen av slike utdanninger, og overgangen til arbeidsmarkedet og seinere yrkes- og inntektskarrierer.

Prosjektet vil sammenlikne ulike profesjoner og utdanningsgrupper. Andre gjennomgående forklaringsvariabler vil være bakgrunnsfaktorer som kjønn sosial bakgrunn og fødeland, og utdanningsresultater fra lavere nivåer i utdanningssystemet.

For å undersøke spørsmål som disse, låner prosjektet registerdataene fra Statistisk sentralbyrå som omfatter alle i Norge som er født mellom 1940 og 2000 og alle født før 1945 som har fullført en høyere utdanning.

Senter for profesjonsstudier ved OsloMet – storbyuniversitetet er behandlingsansvarlig, og bare forskere tilknyttet prosjektet vil ha tilgang til dataene. Data er pseudonymisert og oppbevares sikkert på TSD (Tjeneste for sensitive data) ved Universitetet i Oslo. Prosjektet varer til 2026, og vil etter det slettes.

Prosjektet representerer en storsatsning for Senter for profesjonsstudier (SPS) knyttet til de to forskningsområdene profesjonskunnskap og profesjonskvalifisering, og profesjonsarbeidsmarked og karrierer.

I tillegg til å være en viktig del av forskningsarbeidet til den vitenskapelige staben ved senteret, vil prosjektet også være sentralt i forskeropplæringen ved senteret. Fire fullførte ph.d.-avhandlinger er basert på analyser av disse dataene, og sju til er under arbeid.

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...