English version

ProTruSt: Profesjoner, tillit og status

Databasen ProTruSt (Professions: Trust & Status) er basert på en stor undersøkelse blant det norske folk, og gir opplysninger om yrkesprestisje, hvilken prestisje/status yrkene burde ha og tillit til ulike yrker og profesjoner.

Databasen gir informasjon om yrkesprestisje og tillit til yrkesutøvere i 34 yrker: Lege, dommer, professor, advokat, sivilingeniør, ingeniør, siviløkonom, politi, rektor i grunnskole, lektor, samfunnsøkonom, IT-konsulent, farmasøyt /apoteker, fysioterapeut, sykepleier, lærer, prest, journalist, elektriker, rørlegger, snekker, barnevernsarbeider, sosialarbeider, førskolelærer, hjelpepleier, industriarbeider, bonde, personlig trener, frisør, barnehageassistent, postbud butikkekspeditør, drosjesjåfør og renholder.

Dette gir muligheter til å se hvordan folk oppfatter disse ulike gruppene. I tillegg har databasen noe informasjon om hvilke faktorer som kan påvirke status og tillit (for eksempel kan lønn og karrieremuligheter påvirke et yrkes status/prestisje).

Metode og datainnsamling

Datainnsamlingen ble gjennomført av TNS Gallup ved bruk av webskjema sendt til et representativt utvalg av befolkningen mellom 18 og 80 år. 4000 personer svarte. Svarprosenten er 41 prosent, og undersøkelsen er vektet i henhold til offentlig statistikk.

Spørsmålene er til en viss grad inspirert av European Social Survey. Dette gir muligheten til å sammenligne med tidligere funn der spørsmålene overlapper, men også til å tilføre ny kunnskap der hvor vi har samlet inn ekstra info for yrkesstatus/prestisje, hvilken status profesjonene burde ha, og tillit til profesjoner. Alle disse tre variablene er nye i norsk sammenheng.

Her er noen av spørsmålene

Ulike yrker har ulik status. Her er en skala som går fra 1 som betegner laveste status, til 7 som betegner høyeste status.

Dataene inkluderer også bakgrunnsvariabler, som kjønn, sosial bakgrunn, alder, sivilstand, bosted, yrke og yrkesaktivitet, utdanning, om respondentenes sosiale nettverk, og om politisk plassering.

 • Utvalgte publikasjoner

  • Alecu, Andreea Ioana (2020), Generalized trust and social capital: Birds of a feather flock together? Ph.d. avhandling, Senter for profesjonsstudier, Oslo.
  • Alecu, Andreea Ioana (2021), “Exploring the role of network diversity and resources in relationship to generalized trust in Norway”. Social Networks, vol. 66
  • Alecu, Andreea Ioana (2019), “Which doctors do we trust? A vignette experiment of how gender and ethnicity influence trust”. Ethnicities.
  • Alecu, Andreea Ioana (2019), “Putting a Face to Institutions: Professionals and Generalized Trust”. Professions and Professionalism, 9.
  • Helland, Håvard & Ljunggren, Jørn (2021). Arbeidere og yrkesstatus i Likhets-Norge. Ljunggren, Jørn; Hansen, Marianne Nordli (Eds.). Arbeiderklassen. Pp. 295-314. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
  • Helland, Håvard; Mari Lande With, Sølvi Mausethagen og Andreea Ioana Alecu (2016) Lærernes status. Bedre skole. 

Kontakt

Laster inn ...