English version

Refinansiering med startlån: økt bostabilitet og bedre boforhold

Hvordan går det med personer som får innvilget et startlån for å refinansiere et boliglån over tid? Dette skal forskerne undersøke nærmere i prosjektet.

Personer som får innvilget et startlån for å refinansiere et boliglån, er lite studert til tross for at denne gruppen har mottatt en økende andel av utbetalte startlån de siste årene. I dette artikkelprosjektet foreslår vi å undersøke hvordan det går med denne gruppen over tid. Vi studerer ulike utfall knyttet til bolig og boligkarrierer for å undersøke om tilgang til refinansiering med startlån fører til en «bedre» boligkarriere i de påfølgende årene.

Viktige utfall er disposisjonsform, flyttehyppighet, trangboddhet og kvaliteter ved boligen (type, størrelse etc). Ulike trekk ved nabolaget utgjør en annen type interessante utfall som kan si noe om oppvekstvillkårene utover boligens indre kvaliteter. Målet med denne studien er å undersøke om det finnes statistisk signifikante forskjeller i diverse boligutfall mellom dem som nyter godt av en gunstig refinansieringsordning og dem som ikke får tilgang til dette godet.

Resultatene vil være med på å fremme en evidensbasert praksis i startlånsbruken som kan veilede kommunene i sin prioritering av knappe utlånsrammer mellom søkere i ulike målgrupper og med ulike utfordringer på boligmarkedet. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...