Samfunnsøkonomiske analyser av vold i nære relasjoner

Prosjektet skal gjøre beregninger av hvilke kostnader samfunnet har som følge av vold i nære relasjoner.

Regjeringen vedtok i 2021 en ny handlingsplan for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner.

Prosjektets formål er å gjennomføre beregninger av hvilke kostnader samfunnet har som følge av vold i nære relasjoner. Beregningene vil utgjøre et viktig grunnlag for utviklingen av politikken på området.

Basert på kunnskap om omfang og alvorlighet av vold i nære relasjoner, vil prosjektet ta utgangspunkt i et metodisk rammeverk for å systematisere kostnadene og beregne kostnader for tjenesteapparatet, for de som rammes og i form av produksjonstap.

Beregninger av omfang bygger på politiets sentrale straffesaksregister (STRASAK), SSBs oversikt over anmeldte lovbrudd og ofre, nasjonal pårørendeundersøkelse samt nasjonal trygghetsundersøkelse. Beregningene av kostnader knyttet til tjenesteapparatet vil omfatte justissektoren, helsevesenet, øvrig offentlig og privat tjenesteapparat. 

På dette prosjektet er NIBR underleverandør for Menon Economics (menon.no).

Endelig rapport: Samfunnskostnader ved vold i nære relasjoner (menon.no)

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...