English version

Samspillet mellom standardiserte verktøy og profesjonelt skjønn i politiets kriminalitetsforebyggende arbeid

Forskningsprosjektet tar sikte på å studere politiets utvikling og bruk av kartleggings- og risikovurderingsverktøy innenfor personorientert kriminalitetsforebygging.

Det er særlig arbeidet med å identifisere unge i risiko for å begå (gjentatt) kriminalitet, og å prioritere hvem innsats skal rettes mot som er studiens fokus. Kriminalitetsforebyggende innsats har vært kjennetegnet av å være utledet fra «craft theories» som bygger på praktisk og eksperimentell læring.

Samtidig har tidligere forskning vist at vurderinger av risiko og behov knyttet til tilbakefall ofte blir gjort på bakgrunn av uformelle og usystematiske prosedyrer, som igjen kan medføre bias og lite konsistente prosesser. Dermed har et argument vært at beslutningstaking vil forbedres ved å ta i bruk standardiserte risiko- og behovsvurderingsverktøy. En slik tilnærming har særlig vært brukt forebyggende i strafferettspleien ovenfor personer som har begått kriminelle handlinger, men ettersom risikofaktorer er «kjent», kan også forebyggende og foregripende intervensjoner iverksettes på bakgrunn av dem. 

Gjennom en casebasert tilnærming vil jeg undersøke samspillet mellom standardiserte kartleggings- og risikovurderingsverktøy og profesjonelt skjønn i det kriminalitetsforebyggende arbeidet. Det planlegges en spørreundersøkelse som skal måle holdninger til kunnskapsbasert praksis, risikofaktorer og nytte av verktøy. I tillegg planlegges individuelle intervjuer og observasjoner hvor de skjønnsmessige vurderingene på bakgrunn av, eller i tillegg til, kartleggingen er vil undersøkes. 

  • Prosjektdeltakere

      Laster inn ...