English version

Standardiserte metoder og vurderinger i politiets personorienterte kriminalitetsforebyggende arbeid

Dette ph.d. prosjektet studerer standardisering av forebyggende metoder og strukturerte profesjonelle vurderinger innenfor politiets kriminalitetsforebygging.

Prosjektet undersøker hvilken betydning strukturerte vurderings- og analyseverktøy og metodikker kan ha for rettslig bevissthet og etiske overveielser i vurderinger og begrunnelser for forebyggende tiltak. 

Det kriminalitetsforebyggende arbeidet er svakt rettslig fundert, noe som åpner for betydelig bruk av skjønn. Skjønnsmessige vurderinger kan preges av bias, vilkårlighet og inkonsistente prosesser og dermed kan det argumenteres for at beslutningstaking på området vil forbedres ved å ta i bruk standardiserte risiko- og behovsvurderingsverktøy.

Gjennom en casebasert tilnærming vil jeg undersøke politiets erfaringer og praksis innenfor to slike felt:

Risikovurderingsverktøyene SARA:SV og PATRIARK. 

Disse verktøyene har vært brukt av norske politidistrikt siden 2013. SARA:SV er en sjekkliste med risikofaktorer som benyttes for å vurdere risikonivået for fremtidig partnervold. PATRIARK er retningslinjer for risikovurderinger av æresrelatert vold.

En enhetlig metodikk for arbeidet med barn og unge 

Det forebyggende arbeidet overfor mindreårige preges av variasjon, også innad i politidistrikter. Gjennom intervjuer, feltstudier, dokumentanalyse og kvantitative analyseteknikker vil jeg undersøke Oslo politidistrikts arbeid med en mer enhetlig metodikk for avdekking, vurdering og oppfølging i arbeidet med barn og unge.

Hovedveileder er Anders Molander (OsloMet).

Jon Strype (Politihøgskolen) og Helene O. I. Gundhus (UiO) er biveiledere.

Kontakt

Laster inn ...