Et arbeidsliv under omstilling: Er det plass for seniorene?

Prosjektet handler om hvordan arbeidsgivere håndterer aldersgruppen 55+ i lys av endringer i arbeidslivet som kan knyttes til omstillinger, digitalisering, nye kompetansekrav og mobilitet.

Særlig vil det legges vekt på hvordan arbeidsgivere håndterer seniorer (55+) i rekrutterings- og nedbemanningsprosesser, og hvordan arbeidstakere og fagforeningene blir inkludert og får medvirke i kompetansekartlegginger og konkrete omstillingsprosesser.

Prosjektet baserer seg på en kombinasjon av litteraturstudier, analyser av surveydata fra Norsk Seniorpolitisk Barometer og Medbestemmelsesbarometeret, samt intervjuer av arbeidsgivere i privat, statlig og kommunal sektor.