Seniorer i offentlig sentralforvaltning

Hvilke kvaliteter ved arbeidet i offentlig sentralforvaltning er avgjørende for om seniorer ønsker å stå i jobben? Hva er mulige sammenhenger mellom motivasjon for å fortsette i jobben, bruk og utvikling av kompetanse og organisatoriske forhold som ledelse, omorganisering og endrede arbeidsoppgaver?

Forskningsspørsmål: 

Hvilke kvaliteter ved arbeidet i offentlig sentralforvaltning er avgjørende for om seniorer ønsker å stå i jobben? Hva er mulige sammenhenger mellom motivasjon for å fortsette i jobben, bruk og utvikling av kompetanse og organisatoriske forhold som ledelse, omorganisering og endrede arbeidsoppgaver? 
Med dette som utgangspunkt har prosjektet et konkret fokus på kompetanse og motivasjon for å stå i jobb, samt en oppmerksomhet rettet mot hvordan seniorer oppfatter sin arbeidskraft og kompetanse som ressurser i sentralforvaltningen. Seniorenes opplevelse av arbeidsmiljø, arbeidsglede og muligheter til å utøve sitt virke er tilgrensende temaer. Seniorenes opplevelse av gjeldende rammer og tiltak for kompetanseheving og karriereutvikling er også sentralt.

Metode:

Prosjektet benytter en kombinasjon av oppsummering av tidligere forskning, kvantitativ surveyanalyse og kvalitative forskningsintervjuer. Den kvantitative analysen vil primært benytte allerede innsamlede data fra YS Arbeidslivsbarometer og Medbestemmelsesbarometeret. Det vil bli gjennomført 3-4 kvalitative forskningsintervjuer med ansatte over 55 år i 3-4 virksomheter i offentlig sentralforvaltning (totalt 9-16 intervjuer).

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...
  • Samarbeidspartnere

    Referansegruppe: KMD setter sammen en referansegruppe for prosjektet med representanter for hovedsammenslutningene og KMD.