SIFO-survey

SIFO-surveyen er en spørreundersøkelse brukt for å overvåke forbrukernes situasjon og praksis på områdene forbrukerøkonomi, forbrukerkompetanse, forbrukets betydning og forbrukermakt.

Fra 2005 publiserte SIFO jevnlig funn fra SIFO-survey under overskriften "tall om forbruk" eller «forbrukstrender».

Datamaterialet ble tilrettelagt for bruk i pågående prosjekter, og det dannet utgangspunkt for søknader om støtte til mer utdypende prosjekter. Til prosjektet var det knyttet en referansegruppe med representanter fra Barne- og familiedepartementet, Forbrukerrådet og Forbrukertilsynet.

SIFO-surveyen ble gjennomført jevnlig, helst hvert år, med en hovedstamme av faste spørsmål. Målet var å lage tidsserier som er informative og sentrale for SIFOs hovedområder og for de andre forbrukerinstitusjonene. SIFO-surveyen speiler og målbærer forbrukernes situasjon, holdninger og vurderinger overfor forbrukerpolitiske myndigheter, og bidrar til at den enkelte forbruker blir mer bevisst sin rolle i markedet.

Prosjektet ble avsluttet i 2017. Flere av temaene og tidsseriene videreføres i andre SIFO-prosjekter.

Under har vi samlet de fleste av notatene fra surveyen sortert på årstall. Blant temaene er husholdningsøkonomi, digital hverdag, handlevaner og markeder, miljøholdninger, matvaner, klær og forbruksutstyr.

Laster inn ...

SIFO-notater basert på SIFO-survey