English version

Innvandrerliv i en norsk kontekst (SITUATE)

Prosjektet har som mål å forstå hvordan innvandrere oppfatter samfunnet de lever i og en endret identitet i lys av egne erfaringer og bakgrunn.

Prosjektet tar utgangspunkt i et perspektiv på at voksne innvandrere som flytter til Norge aktivt konstruerer personlige forståelser av egne flyttemønstre, tid og rom. Innvandrerne trekker på- og referer til sine sosiale kontekster og erfaringer når de søker å forstå den konteksten de lever i, heller enn å kun bli formet av den.

Prosjektet bruker en sensorisk-etnografisk tilnærming for å se på forholdene mellom mennesker, praksiser og sted i hverdagslivet.

Tidligere litteratur fra liberale velferdsstater som Storbritannia, USA, Australia, har et søkelys på opplevelser og forståelser av tid, sted/rom og identitet som gjensidig konstituerende. Dette perspektivet har fått begrenset oppmerksomhet i litteraturen som tar utgangspunkt i en sosialdemokratisk velferdsstat som Norge. 

For full beskrivelse av prosjektet se den engelske versjonen av siden. 

  • Prosjektdeltakere

    Laster inn ...