English version

Evaluering av tilskuddsordning for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

NOVA fikk i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å gjennomføre evalueringen av tilskuddsordningen for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge.

Tilskuddsordningen for humanitære tiltak til tilreisende EØS-borgere som tigger, forvaltes av Justis- og beredskapsdepartementet. Det er i hovedsak frivillige organisasjoner som har fått innvilget støtte til sine tiltak.

NOVA fikk i oppdrag å gjennomføre evalueringen som skulle omfatte tiltak i 2016 og fokusere på følgende tema:

  1. Vurdere effekten av de tiltak som gjennomføres og identifisere hvilke prosjekter som fremstår som mest hensiktsmessige overfor målgruppen
  2. Vurdere om målgruppen har behov som ikke blir møtt gjennom ordningen
  3. Vurdere om ordningen eller visse prosjekter kan sies å bidra til å opprettholde tigging
  4. Drøfte forholdet mellom det ansvar kommunene har etter loven for målgruppen og de oppgaver som frivillige organisasjoner som får tilskudd påtar seg
  5. Avklare behov for endringer i ordningen og vurdere hvilken instans som bør forvalte ordningen.

22 tiltak fikk støtte fra ordningen og 21 av disse er omfattet av evalueringen. Tiltakene gjennomføres i 8 byer og av mange organisasjoner: Evalueringen vil basere seg på skriftlige kilder som søknader og rapporter og på kvalitative intervju med representanter for frivillige organisasjoner og det offentlige og med gatetiggere og bladselgere.

Aktuelt fra prosjektet

Nærbilde av slitte joggesko og et utslitt pappkrus på gata
Tiggerstøtte fører ikke til mer tigging

Ordningen med humanitær støtte til reisende EØS-borgere som tigger, bidrar ikke til økt tigging i norske gater.