Ukrainere på flukt

Ukraineres møte med norsk utlendingsforvaltning

NIBR skal evaluere ukraineres erfaringer med norsk utlendingsforvaltning i den første fasen etter ankomst til Norge.

Det overordnede forskningsspørsmålet for oppdraget er: Hvordan opplever personer som flykter fra Ukraina til Norge prosessen i Norge, fra de ankommer til de blir bosatt/får en tillatelse og eventuelt returnerer til hjemlandet?

Evalueringen skal foregå i perioden april til september 2022. For oppdragsgiverne er det avgjørende å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag for løpende politikkutvikling, tiltak og informasjonsarbeid i denne ekstraordinære situasjonen.

Vi har derfor lagt opp til et forskningsdesign som gir myndighetene mulighet til å gjøre fortløpende justeringer med delleveranser underveis, og som samtidig gjør at vi får dybdekunnskap fra de menneskene som har flyktet til Norge.

Vår tilnærming består av ulike metodiske innfallsvinkler som bygger direkte på hverandre, herunder:

Endelig rapport: NIBR-rapport 2022:11 Ukrainian refugees - experiences from the first phase in Norway.

Laster inn ...