English version

Unges tilhørighet på sosiale medier: praksiser, steder og mennesker

Ph.d.-prosjekt som skal undersøke 12-åringers tilhørighet på sosiale medier gjennom en analyse av praksiser, steder og mennesker i Oslo. Søkelyset er på barn fra lavinntektsfamilier med minoritetsbakgrunn. Prosjektet er en del av BELONG-prosjektet.

I Norge vokser ett av ti barn opp i lavinntektsfamilier. Barn i disse familiene har ofte dårligere helse og lavere inntekt som voksne. Mer enn halvparten av barn i lavinntektsfamilier har innvandringsbakgrunn. Barna mangler ofte utstyr og penger til å delta i fritidsaktiviteter og forbruksvarer for å være en del av de «populære» på skolen. Det er lite kunnskap om betydningen av tilhørighet for disse barna. Mer enn 97 prosent av alle 12-åringer i Norge har egen smarttelefon og de fleste bruker sosiale medier. Sosiale medier øker minoritetsbarns mulighet til å skape nye identiteter, men er også en arena for å vise status, og for trakassering og ekskludering. Derfor er det viktig å undersøke unges tilhørighet på sosiale medier.

Ph.d.-prosjektets mål er å undersøke hvordan 12-åringers tilhørighet og ikke-tilhørighet er påvirket av praksiser, steder og mennesker. Fokuset ligger på unge fra lavinntektsfamilier med innvandringsbakgrunn i Oslo, men de skal sammenlignes med 12-åringer fra middel- og høyinntektsfamilier med og uten innvandringsbakgrunn. Teoretisk skal prosjektet rammes inn av praksisteori og interseksjonalitetsteori. Det skal også videreutvikles teori om konseptet tilhørighet.

Les mer om Belong-prosjektet (Norges forskningsråd 2021-2025).

Metode

Prosjektet starter med en kunnskapsoppsummering. Deretter skal forskeren besøke 32 barn og deres foreldre hjemme og ha en samtale som blant annet dreier seg om sosiale medier. De skal snakke om hvilke medier barnet bruker, hva barnet liker å ha på seg og vise frem på sosiale medier, og hvem som blir utestengt og hvorfor. Under intervjuene tas bilder og feltnotater og barnet blir bedt om å vise frem tingene. Etterpå blir barnet bedt om å ta screenshots av ting på sosiale medier som er knyttet til tilhørighet, og laste disse opp gjennom en trygg app. Disse bildene blir, sammen med bilder av barnets eiendeler, til collager under en workshop (det avholdes totalt fire workshoper med 3-4 barn). Under en annen workshopsrunde kommer barna til å diskutere andre barns collager og snakke om tilhørighet og følelsen av å ikke høre til på sosiale medier, med søkelys på ting, aktiviteter, steder og mennesker.

Planlagt publisering

1. Kunnskapsoppsummering av unges tilhørighet på sosiale medier.

2. Analyse av betydningen av forbruk som symbolsk markør for status og dets sammenheng med unges tilhørighet på sosiale medier.

3. Analyse av praksiser av inklusjon og eksklusjon av unge og om de bruker en følelse av å ikke høre til på en produktiv måte på sosiale medier.

4. Oppsummering av hvordan praksiser, steder og mennesker påvirker unges tilhørighet på sosiale medier.

Veiledere