Utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering i Norge

Nordisk forskning viser at diskriminering og rasisme er et opplevd problem blant internasjonalt adopterte, men vi vet lite om dette i en norsk sammenheng. Prosjektet vil undersøke utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering.

Prosjektet vil undersøke utenlandsadoptertes erfaringer med rasisme og diskriminering ved å belyse: 

  1. I hvilken grad og på hvilke måter opplever internasjonalt adopterte rasisme og diskriminering på ulike arenaer som for eksempel hjemmet, nabolag, skole, fritid, arbeid, møte med offentlige tjenester etc?
  2. Hvordan påvirker opplevelse med rasisme og negative holdninger til innvandrere i Norge internasjonalt adoptertes konstruksjon av egen identitet og følelsen av tilhørighet eller utenforskap i egen familie, nærmiljøet og i det norske samfunnet?
  3. Hvilke strategier bruker internasjonalt adopterte for å mestre møtene med rasisme og diskriminering?
  4. Hvilke innsatser og tiltak bør iverksettes for å forebygge rasisme og diskriminering mot internasjonalt adopterte?

Prosjektet vil basere seg på fokusgruppeintervjuer, livshistorieintervjuer og en webbasert spørreundersøkelse med utenlandsadopterte for å belyse prosjektets forskningsspørsmål. De kvantitative dataene vil også sammenliknes med analyser fra Levekårsundersøkelsen blant innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre fra 2016.

Laster inn ...