Veier mot målet

Prosjektet skal prøve ut Supported Employment – en modell for arbeidsinkludering for arbeidssøkere med utviklingshemming.

Hovedmålet med prosjektet er å utvikle og implementere Place then train og Supported Employment for å sikre arbeidsinkludering for utviklingshemmede. Delmål er å tilpasse, kvalitetssikre og evaluere bruk av metoden Supported Employment i tre virksomheter med oppgaver innen aktivitet, utdanning og arbeidsinkludering.

Prosjektet har som mål å utvikle, implementere og evaluere Supported Employment (SE) som metode for vellykket arbeidsinkludering for personer med utviklingshemming. Prosjektet tar utgangspunkt i det overordnede samfunnsoppdraget om at flere skal få mulighet til å bidra i arbeidslivet på egne premisser.

Perspektivet som legges til grunn er arbeid som mål og middel i arbeidsinkludering gjennom «Place, train, maintain» tilnærminger. Gjennom å studere tre ulike case som representerer tre ulike organisasjoner og ulike innhold og mål, skal prosjektet identifisere suksesskriterier for metodisk tett oppfølging av utviklingshemmede i jobb

Nytt fra prosjektet

Eldre mann med lite hår til venstre og yngre mann med caps på hodet til høyre, begge ler mens de ser på hverandre.
Vi kan få flere personer med utviklingshemming i jobb

Personer med utviklingshemming deltar i stadig mindre grad i ordinært arbeidsliv. Ny forskning viser at en velkjent metode kan hjelpe flere ut i jobb.