Visuell kunst, Kulturrådet

To prosjekter som går gjennom statistikk om visuell kunst og kartlegger strategier og virkemidler for visuell kunst i Norge.

Om prosjektene

Delprosjekt 1 Gjennomgang av foreliggende statistikk om visuell kunst i Norge

Delprosjekt 2 Kartlegging og analyse av strategier og virkemidler for visuell kunst

Kartleggingen i (1) søker å avdekke eventuelle hull og mangler i kunnskapen man har om kunstnerpopulasjonen, og henger tett sammen med analysen av de virkemidlene som settes inn på det visuelle kunstfeltet (2).

Hovedmålet og problemstillingene for det andre delprosjektet er tredelt:

For det første skal det utvikles en samlet oversikt over strategier og virkemidler for visuell kunst på ulike forvaltningsnivåer. 

For det andre skal det gis en oversikt og analyse av samspillet mellom ulike strategiske mål, virkemidler på ulike kunstfaglig relevante områder, som kompetanseutvikling, produksjon, formidling, kjøp salg, og andre kunstfaglig relevante forhold.

For det tredje skal det gis en oversikt og analyse av hvordan hensynet til ytringsfrihet, kunstfaglige vurderinger, mangfold i uttrykk, gjøres rede for i strategier og virkemidler.