VRI Oslo, Akershus og Vestfold

De senere år er det etablert en rekke nettverk som har til hensikt å stimulere til økt innovasjon hos dem som er med, typisk med fokus på en region. Noen ganger referer man til slike nettverk også som klynger. Det å stimulere til etablering og utvikling av slike nettverk/klynger har også lenge utgjort en viktig del av det offentliges strategi på innovasjonsfeltet.

Om prosjektet

Dette prosjektet har hatt som mål å utvikle en bedre forståelse av slike regionale innovasjonsnettverk. På den ene side har vi undersøkt hvordan nettverkenes ledelse og aktiviteter fremmer eller hemmer nettverkenes måloppnåelse. På den andre side er dette sett i sammenheng med regionale og nasjonale forhold, bransjeinterne betingelser og andre faktorer i det regionale innovasjonssystemet som påvirker måloppnåelsen. Ved å etablere dette doble perspektivet skapes det grunnlag både for å;

Vurdere hvor godt nettverket gjør det ut fra de regionale og nasjonale  forutsetningene,
Vurdere hvilke ledelsespraksiser og aktiviteter som best bidrar til økt innovasjon i nettverkene, og
Vurdere hvilke innovasjonspolitiske grep og prioriteringer som kan bidra til en bedre understøttelse av nettverkenes innovasjonsvirksomhet og verdiskaping.
Studien inkluderer tre nettverk/klynger i Vestfold og to i Oslo/Akershus:

Vestfold

Electronic Coast (EC)
Vannklyngen/Clean Water Norway (CWN)
Vestfold FilmForum (VFF)

Oslo/Akershus

OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster)
Oslo Medtech

Prosjektet baserer seg på registerdata og kvalitative og kvantitative data.  Det er gjennomført av forskere ved Høgskolen i Sørøst-Norge, og Norsk institutt for by og regionforskning og Arbeidsforskningsinstituttet ved Høgskolen i Oslo og Akershus.  Prosjekteier er Høgskolen i Sørøst-Norge. Det er finansiert av Norges Forskningsråd, Oslo kommune, Akershus fylkeskommune og Vestfold fylkeskommune.

 • Prosjektmedarbeidere

  Laster inn ...
 • Samarbeidspartnere

  Vestfold

  Electronic Coast (EC)
  Engineering Coast (ECO)
  Clean Water Norway (CWN)
  Vestfold FilmForum (VFF)

  Oslo/Akershus

  IKT Simula
  OREEC (Oslo Renewable Energy and Environment Cluster)
  Oslo Medtech