Kvinner med vulvodyni - parforhold og møte med helsetjenestene

Dette ph.d.-prosjektet undersøker hvordan vulvodyni påvirker pasienter og partnere i parforhold, og hvordan pasientene blir forstått av ulike profesjoner i helsevesenet.

Bakgrunn

Vulvodyni er en langvarig smertetilstand i underlivet som er antatt å ramme ca. 15 % av unge kvinner, noe som gjør det til en av de vanligste kvinnelidelsene. Smertene kan oppleves som brennende, stikkende, svie og kløe og kan vare fra seks måneder til flere år, og det gjør samleie smertefullt og noen ganger umulig. Til tross for høy prevalens og stor innvirkning på pasientenes livskvalitet og psykiske helse, har det vært lite forskning på denne gruppen når det gjelder årsaker, konsekvenser og behandlingsmuligheter. Tidligere forskning har hovedsakelig fokusert på medisinske modeller og ulike medisinske og fysikalske behandlingsformer. Det er få psykologiske studier av denne lidelsen, selv om vulvodyni har flere psykologiske aspekter. 

Mange av de unge kvinnene som rammes av vulvodyni har negative, og tidvis traumatiske, erfaringer i møte med helsevesenet. Blant annet opplever de at de ikke blir trodd og at det går lang tid fra plagene framtrer til de får en diagnose. Det er få deskriptive studier på hva som kjennetegner denne spesifikke pasientgruppen, og det vil være nyttig å vite mer om dette for å kunne tilpasse behandlingen og bedre forståelsen av lidelsen. Studier har vist at vulvodyni også kan påvirke partnerne til pasientene negativt. Vulvodyni har en markant innvirkning på både pasientenes og samfunnets økonomi, samt pasientenes og partnernes livskvalitet, og det er derfor viktig å øke kunnskapen om lidelsen. 

Det finnes per i dag ingen enighet internasjonalt om hvordan vulvodyni burde behandles, og anbefalte retningslinjer er hovedsakelig basert på eksperters meninger og et svært begrenset antall randomiserte kontrollerte studier (RCT-studier). Ingen standardiserte protokoller eller utfallsmål er brukt systematisk i disse studiene. At mange lever med denne lidelsen uten tilfredsstillende behandling og oppfølging gjør det til et stort og viktig folkehelseproblem.

Målet med prosjektet

Formålet med prosjektet er å øke kunnskapen om pasientgruppen, beskrive eventuelle kjennetegn ved pasienter med denne typen kronisk smerte, undersøke påvirkningen av vulvodyni på partnere og parforhold, samt gi en bredere forståelse av hvordan ulike former for helsepersonell møter pasientene og forstår lidelsen deres.

I prosjektet ser vi på hvordan forståelsen innen ulike helseprofesjoner kan komme i konflikt med hverandre og påvirke pasientene, samt hvorvidt pasienter med kroniske underlivssmerter skiller seg fra pasienter med andre kroniske smertetilstander på en måte som kan ha betydning for behandling og/eller forebygging av lidelsen.

Kunnskapen fra prosjektet kan ha overføringsverdi til andre lidelser som rammer seksuell helse og parforhold, blant annet lystproblemer, hudlidelser som lichen sclerosus, og kreft i underlivet. Det kan også bidra til bedre kunnskap om hvordan skape god dialog rundt vanskelige temaer mellom helsepersonell og pasient. I tillegg kan det gi økt kunnskap om smertelidelser, samt bidra til behandlingstiltak og undersøkelsesverktøy for flere helseprofesjoner.

  • Medlemmer

    Laster inn ...