English version

Migrasjon for velferd: tre ulike regimer for utenlandske sykepleieres innvandring og integrering i den norske velferdsstaten (WELLMIG)

I dette prosjektet vil vi se på hvordan utenlandske sykepleiere bidrar til det norske velferdssamfunnet gjennom sin kompetanse og arbeidskraft, samtidig som de benytter seg av tjenester som samfunnet tilbyr.

Innvandring og velferd henger tett sammen på flere måter. Samtidig som innvandrere benytter seg av ulike velferdstjenester, bidrar de også til at disse tjenestene fungerer og bemannes. Ikke minst er helse- og omsorgssektoren avhengig av innvandret arbeidskraft.

I prosjektet har vi valgt å sammenligne veien inn i det norske samfunnet for sykepleiere og deres familier fra henholdsvis Sverige, Polen og Filippinene. Disse representerer ikke bare tre ulike nasjonaliteter, men også tre ulike typer land i forhold til Norge: nordiske land (Sverige), EU-land (Polen) og land utenfor Europa (Filippinene). Forskjeller i regler, praksiser og forventninger gjør at disse tre gruppene kan få svært ulike muligheter og erfaringer.

Sammenligningen gjør at vi både kan si noe generelt om utenlandske sykepleieres veier inn i det norske samfunnet, og beskrive mer spesifikt hva som gjelder for hver enkelt nasjonalitet og for sykepleiere fra Norden, fra EU og fra land utenfor Europa.

De overordnede prosjektmålene vil bidra til oppnåelse av FNs bærekraftsmål innen områdene god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, mindre ulikhet, bærekraftige byer og samfunn, og fred og rettferdighet.

Hør intervju med Marie Louise Seeberg på podkasten Viten og snakkis (vitenogsnakkis.oslomet.no).