English version
Frode Restad

Frode Restad

Kort om

Frode Restad er utdannet pedagog med doktorgrad i barn og unges kompetanseutvikling. Restad har bred kjennskap til skole- og læringsmiljø og har blant annet forsket på utviklingen av skolens nye læreplaner (LK20) og hvordan disse tas i bruk av lærere og ledere i skolen. Restads forskningsinteresser knytter seg til tema som undervisning og læreplanutvikling, sosial og faglig læring, fellesskapende praksiser og mobbing og utenforskap i barnehager og skoler. Han er spesialisert innen kvalitativ metode med vekt intervju, observasjon og dokumentanalyse, og på barn og unges deltakelse og medvirkning i forskning. Restad har bred erfaring som prosjekt- og prosessleder og har tidligere arbeidet som seniorrådgiver i Utdanningsdirektoratet med ansvar for utredninger og kompetansetiltak innen skole- og læringsmiljø, og for regjeringens Partnerskap mot mobbing.

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Allmennpedagogikk   Fagdidaktikk

Emner

Læreplananalyse   Fagdidaktikk   Allmenndidaktikk   Læreplanteori   Fellesskapende didaktikk   Vold og mobing

Forskningsprosjekter

Vitenskapelige publikasjoner

Lyng, Selma Therese ; Hægeland, Linda; Aanerud, Henriette; Restad, Frode (2023). Relasjonsbygging og profesjonsutvikling for FoL i skolen. Walseth, Kristin; Standal, Øyvind Førland (Red.). Folkehelse og livsmestring - med utgangspunkt i fagene. Universitetsforlaget.

Restad, Frode (2021). Exploring the problems and potential of curriculum-making for social learning: Implications for policy and practice. 15 s. Curriculum Journal. Vol. 32.
https://doi.org/10.1002/curj.113

Restad, Frode ; Mølstad, Christina Elde (2020). Social and emotional skills in curriculum reform: a red line for measurability?. Journal of Curriculum Studies.
https://doi.org/10.1080/00220272.2020.1716391

Restad, Frode (2020). Is there a hole in the whole-school approach? A critical review of curriculum understanding in bullying research. 24 s. Nordic Studies in Education. Vol. 40.
https://doi.org/10.23865/NSE.V40.2610

Restad, Frode (2019). Revisioning the Fifth Element. Can critical realism reconcile competence and Bildung for a more sustainable twenty-first-century education?. Journal of Critical Realism. Vol. 18.
https://doi.org/10.1080/14767430.2019.1655254Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig