English version
Frøydis Oma Ohnstad

Frøydis Oma Ohnstad

Fagområder

Vitenskapsdisipliner

Pedagogiske fag

Emner

Profesjonsetikk   Nyutdannede lærere   Praksisopplæring   Skikkethetsvurdering   Lærerkvalifisering   Profesjonelt skjønn

Vitenskapelige publikasjoner

Ohnstad, Frøydis Oma (2022). Hvordan kan lærere utvikle sin profesjonsetiske kompetanse?. Bedre Skole . Vol. 34.

Ohnstad, Frøydis Oma (2016). Skikket til lærer? Om sikkerhetsvurderinger i lærerutdanningen. Christensen, Hanne; Thorsen, Kirsten (Red.). Jeg skal bli lærer! Utvikling av profesjonskompetanse. kapittel 7. s. 77-95. Universitetsforlaget.

Mosvold, Reidar; Ohnstad, Frøydis Oma (2016). Profesjonsetiske perspektiver på læreres omtaler av elever. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 100.

Ohnstad, Frøydis Oma (2014). Læreres profesjonsetikk - profesjonelt skjønn og dømmekraft. Postholm, May Britt; Tiller, Tom (Red.). Profesjonsrettet pedagogikk 8-13. Kapittel 12. s. 238-262. Cappelen Damm Akademisk.

Ohnstad, Frøydis Oma (2013). Læreres profesjonelle skjønn - vilkårlig eller velbegrunnet?. Elvestrand, Helene; Frykedal, Karin Forslund; Samuelsson, Marcus; Thornberg, Robert (Red.). Lärares etik och professionella arbete: skolan som moralisk praktik. kapittel del av bok. s. 126-145.

Ohnstad, Frøydis Oma (2012). Lærerprofesjon og profesjonsetikk. Postholm, May Britt; Haug, Peder (red.); Munthe, Elaine; Krumsvik, Rune Johan (Red.). Lærere i skolen som organisasjon. Kapittel 9. s. 209-242. Cappelen Damm AS.

Ohnstad, Frøydis Oma (2011). Dilemma - Hvorfor lærere trenger en profesjonsetisk plattform. Utdanning.

Ohnstad, Frøydis Oma; Munthe, Elaine (2010). Veiledet praksisopplæring og lærerstudenters kvalifisering. Haug, Peder (Red.). Kvalifisering til læraryrket. Bokkapittel. s. 140-164. Abstrakt forlag.

Ohnstad, Frøydis Oma (2010). Profesjonsetikk i skolen. Læreres etiske ansvar. ISBN: 978-82-7634-827-9. 142 s. Cappelen Damm Høyskoleforlaget.

Munthe, Elaine; Ohnstad, Frøydis Oma (2008). Ensomme svaler? En studie av praksisskolelæreres rapportering om identitet, kollektivitet og gjennomføring av praksisopplæringsperioder. Norsk pedagogisk tidsskrift . Vol. 6.

Publikasjonslisten er hentet ut av Cristin. Listen kan være ufullstendig