OsloMetSim

Simulering gjør det mulig å øve på praktiske ferdigheter, kommunikasjon og samhandling, og å teste ut ny teknologi eller nye undervisningsmetoder.

Prosjektet OsloMetSim er tilknyttet satsningsområdet intelligent helse, og finansieres av sentrale strategiske midler fra OsloMet. Prosjektet skal sørge for velegnede arenaer for samhandling og simulering ved begge campus, i samarbeid med det pågående campusprogrammet.

Forskning viser at simulering som læringsmetode fører til at studentene er bedre forberedt i møte med praksisstudier. OsloMet mangler tilstrekkelige arenaer som fremmer samhandling mellom helseutdanninger, mellom fakulteter og på tvers av profesjoner og sektorer. Fremtidens simuleringstilbud ved OsloMet krever utvidelse, modernisering og dedikerte pedagogiske og teknologiske ressurser. 

Ny felles rammeplan for helse- og sosialfagutdanninger (lovdata.no) krever nye undervisningsmetoder der simulering er et av kravene.

Simulering bidrar til å heve kompetansen hos studenter og undervisningspersonell, og kan være en arena for å prøve ut ny teknologi eller nye og innovative læringsmetoder.

Våre mål

OsloMetSim skal:

Aktiviteter som har fått støtte

OsloMetSim har investert i flere pilotprosjekter der det er gitt midler til undervisningsansatte som prøver ut nye metoder innen i simulering, blant annet:

Prosjektets organisering

Prosjektgruppen utreder mulige organisasjonsmodeller som best kan legge til rette for simuleringsaktiviteter på tvers av utdanningene.

Prosjektleder

Laster inn ...
  • Styringsgruppen

    Styringsgruppen ledes av Mona Dahl, og inkluderer de fire instituttlederne ved Fakultet for helsevitenskap, prodekan for innovasjon, IKT-direktør, eiendomsdirektør og instituttleder ved Institutt for produkt design ved Fakultet for teknologi, kunst og design.

    Laster inn ...

Aktuelt

Ergoterapeut veileder en pasient med en spillsimulator
Spillteknologi på ergoterapi-utdanningen

Studentene på bachelorstudiet i ergoterapi lærer å bruke VR (virtual reality) og spillteknologi for å kunne bruke denne teknologien i rehabilitering med pasienter.